Nominasies vir AGL Bemarking

Die volgende ses (6) nominasies is ontvang vir AGL Bemarking. Die kandidate se name is alfabeties volgens hulle vanne geplaas. Alle kandidate se besonderhede is gekontroleer en bevestig.

Baie geluk aan al die genomineerdes en sterkte!

Nr. Van Naam Bestuursvlak wie nomineer Curriculum vitae
1. du Preez Riaan Oord Pretoria-Oos Riaan du Preez
2. Habig Carinda Oord Pretoria-Oos Carinda Habig
3. Hitge Jan Oord Transmagalies Jan Hitge
4. Rossouw John Impala Voortrekkers John Rossouw
5. Scholtz Willem Touleier Voortrekkers en Impala Voortrekkers Willem Scholtz
6. van Zyl Gerhard Oord Pretoria-Oos Gerhard van Zyl

Die verkiesing sal via Stembus plaasvind op Donderdag18 Oktober 2018.

Die kieskollege naamlys word tans gesirkuleer vir kontrole. Die kieskollege moet die heledag op die bevestigde selfoonnommer en e-pos adres, soos verskaf, beskikbaar wees.

Die eerste rondte vir stemming op Stembus sal wees vanaf 06:00-10:00 en verdere tydgleuwe vir daaropvolgende stemmings, indien nodige, sal per sms gekommunikeer word..

Die samestelling van die kieskollege is ingevolge Hoofstuk 23 van die Reglemente en bestaan uit:
Die sittende gebiedsdagbestuur; Al die sittende oorddagbesture; Die kommandoleiers van al die voortrekkerkommando’s; Die gebiedstaatmakerdraer; Een (1) gebiedsjeugleier;
Een (1) oordjeugleier, waar van toepassing en die groepleiers van staatmakergroepe, veldkornette van veldkornetskappe en spanoffisiere van spanne los van Voortrekkerkommando’s binne Die Voortrekkers Transvaal.

Geen sekundus en/of afgevaardigde kan namens iemand op die kieskollege stem nie.