Transvaal aktiweiteite en covid-19

Die frustrasie met die Covid-19 inperking en die beperkte bymekaarkom geleenthede is vir die lede van enige groep, veral vir ‘n kultuurorganisasie soos Die Voortrekkers, ondenkbaar en onhoudbaar.

Dit is egter nodig dat die reputasie van Die Voortrekkers beskerm word en dat die veiligheid van alle Voortrekkerlede en hul gesinne deurentyd in aanmerking geneem word.

Die gewysigde vlak 3 regulasies soos uitgereik in die staatskoerant in Julie 2021, maak onder andere voorsiening vir die opening van kleingroep voortrekkeraktiwiteite.

Dit is dus raadsaam om kreatief te wees met E-aktiwiteite; mekaar telefonies te kontak; veilig en gesond te bly.

1.Spanaktiwiteite (Spanbyeenkomste)

Alle kommando’s se spanbyeenkomste mag plaasvind sonder enige beperking op getalle. Dit is egter belangrik om te besef dat die bywoning van spanbyeenkomste vrywillig is en dat niemand daardeur benadeel mag word sou enige spanlid nie die spanbyeenkoms wil of kan bywoon nie.

Die volgende moet egter in plek wees vir elke spanbyeenkoms:

Die spanbyeenkomste kan aangebied word by die spanoffisier, spanlid se huis en natuurlik by elke kommando se spankamers.

Die kommandodagbestuur moet inkennis gestel word dat ‘n spanbyeenkoms gehou word;

Die kommandodagbestuur moet verseker dat daar aan die nodige bepalings en voorsorgmaatreëls voldoen word wanneer spanaktiwiteite aangebied word.

Dit is noodsaaklik / verpligtend om ‘n register (word) / register (PDF) by te hou waarin die naam, van en kontakbesonderhede van elke spanlid en spanoffisier wat die byeenkoms bywoon, aangeteken word;

Dit is noodsaaklik / verpligtend dat ‘n vrywaringsvorm (word) / vrywaringsvorm (PDF) voltooi moet word deur elkeen wie die spanbyeenkoms bywoon. Die ouers moet namens minderjarige jeuglede die vrywaringsvorm voltooi.

Die nodige vraelys (voorbeeld sal beskikbaar gestel word op webblad) moet by elke byeenkoms voltooi en moet ingehandig word by die kommandodagbestuur.

Die temperatuur van elke spanlid en spanoffisier moet geneem en op die betrokke vraelys aangeteken word. Alle persone wat die aktiwiteit bywoon se temperatuur moet geneem en aangeteken word met die aanvang van die aktiwiteit. Persone met ‘n temperatuur van 38° C of hoër moet vir 10 minute in die koelte weg van ander persone wag waarna die temperatuur weer geneem sal word. Indien die temperatuur steeds hoër as 38° C is kan die persoon nie die aktiwiteit bywoon nie.

Hande moet met seep en water gewas word of met alkohol gereinig word met die aanvang van die aktiwiteit en ook beskikbaar wees tydens die duur van die aktiwiteit vir gereelde ontsmetting.

Gesigmaskers moet ten alle tye gedra word deur almal teenwoordig.

Sosiale afstand van 1.5 m moet ten alle tye gehandhaaf word tussen persone.

Indien Voortrekkeraktiwiteite op terreine anders as die van ‘n privaat woning aangebied word moet die reëls en regulasies van die betrokke terrein/fasiliteit ook gehoorsaam word.

Die Voortrekkers en geen lid kan persoonlik of in ʼn ander hoedanigheid aanspreeklik gehou word sou ‘n persoon siek word tydens ʼn aktiwiteit nie. Bywoning is vir alle aktiwiteite vrywillig en op eie risiko. Die fisiese bywoning van Voortrekkeraktiwiteite is nie verpligtend nie. Sou ‘n kind of ouer besluit om eerder nie die aktiwiteit by te woon nie sal die kind nie benadeel word nie. Waar moontlik moet gepoog word om via ander metodes (bv. aanlyn) steeds hierdie lede te betrek by aktiwiteite.

Oorslaap aktiwiteite word ten sterkste afgeraai.

2.Kommando byeenkomste

Kommando byeenkomste word aangemoedig met die volgende bepalings en beperkings in ag geneem:

Die hoeveelheid mense wat ʼn aktiwiteit kan bywoon (aanbieders ingesluit) word deur die regulasies beperk deur die kapasiteit van die fasiliteit.

Vir binnemuurse aktiwiteite is die beperking 50% van die kapasiteit van die lokaal of vyftig (50) mense (watter een ook al die laagste is).

Vir buitemuurse aktiwiteite is die kapasiteit 50% van die kapasiteit van die perseel of eenhonderd (100) mense (wat ook al die minste is).

Registers, en take soos bepaal vir spanbyeenkomste MOET egter in plek wees vir elke kommandobyeenkoms.

Die huidige bepalings is in plek totdat die regulasies deur die regering verander word.

Die situasie word deurentyd gemonitor.

Geniet julle spanbyeenkomste en E-Spanaktiwiteite!

Bly veilig en gesond!

Transvaal Voortrekkers