Werkswinkel: Bemarking

Alle bemarkingspersone van Oorde en Kommando’s word uitgenooi na ‘n werkswinkel wat gehou sal word op 1 Junie 2019 om 12:00 te Sytze Wierda Sentrum, Pretoria.
Hierdie werkswinkel sal saam met die kampleiers/-besture se vergadering plaasvind en kampe se bemarkers gaan ook aan hierdie wegbreek-stroom deelneem.
Die agenda van die werkswinkel sal later uitgestuur word maar het kortliks ten doel om die praktiese gebruik van die nuwe korporatiewe identiteit (KI), maak van video’s en advertensies met slegs “gewone” programmatuur, beplanning, gebruik en bestuur van sosiale media platforms, die hoe-om platforms, ens. aan te spreek. Indien daar addisionele bemarkings probleme of behoeftes is wat jul graag sal wil bespreek, stuur dit asseblief aan my deur vir insluiting in die agenda.

Persone word versoek om asseblief van saamry geleenthede gebruik te maak. (Dalk selfs saam met kampleiers/kampbestuurslede in jul area wat ook die vergadering sal bywoon). Waar dit nie vir ‘n relevante bemarkings-persoon moontlik is om die vergadering by te woon nie, is jul welkom om ‘n verteenwoordiger te stuur.

Dit sal waardeer word indien jul teen 24 Mei 2019 sal kan aandui wie van jul Oord / kommando die vergadering sal kan bywoon ten einde die logistiese reëlings te kan tref.

Kontakpersoon: AGL Bemarking – Riaan du Preez ( [email protected] / 076 412 8811)